Gouverneur Vlaams-Brabant pleit voor minimumnormen watergebruik nieuwe woningen

woensdag 27 februari 2019 11:00
Gouverneur Vlaams-Brabant pleit voor minimumnormen watergebruik nieuwe woningen

Bron: Pixabay

“Duurzaam omgaan met water” 

Net zoals er strenge minimumnormen bestaan op vlak van energie bij het afleveren van vergunningen voor nieuwe woningen of renovaties wil de Vlaams-Brabantse gouverneur Lodewijk De Witte dat die ook ingevoerd worden voor duurzaam omgaan met water. Dat heeft hij recent gezegd in een toespraak over verschillende aspecten van de waterproblematiek voor de provincieraad.

De Witte waarschuwde dat als gevolg van de klimaatopwarming de zomers droger en heter zullen worden met vaker extreme weerperiodes zoals felle buien. Winters daarentegen worden natter met een hoger risico op overstromingen. De waterschaarste dreigt in de toekomst alsmaar te vergroten omdat de toegenomen winterneerslag niet meer voldoende dreigt te zijn om de afnemende neerslag in de zomer te compenseren. Volgens de gouverneur kunnen huishoudens zowel wat betreft de beperking van het gebruik van drinkwater als de berging van regenwater (ter voorkoming van respectievelijk waterschaarste en overstromingen) een belangrijke rol spelen. Zo is voor de helft van ons huishoudelijk watergebruik geen drinkwater nodig, terwijl deze gemiddeld slechts 10 procent regenwater gebruiken.

Evaluatierapport evenals EPC

De gouverneur wil daarom strengere waternormen introduceren bij het vergunningsbeleid voor woningen inzake de opvang van water in regenwaterputten en/of infiltratie en het gebruik van regenwater voor het sanitair, poets- en wasmachines. "De watercoördinator gaat net als bij het EPC na of alles is uitgevoerd op een correcte manier. Hij maakt tot slot een evaluatierapport van hoe duurzaam en waterzuinig het ontwerp van de woning is. In de mate dat de norm niet wordt gehaald, kan een heffing worden opgelegd", aldus De Witte.

De Witte deed ook nog andere voorstellen om overstromingen tegen te gaan. Wat de erosiebestrijding betreft uitte hij kritiek op de nieuwe wetgeving en procedures die de afgelopen jaren zorgden voor een vertraging van de uitvoering van projecten. Zo is sinds begin 2018 voor dergelijke werken een omgevingsvergunning vereist. "Indien de Vlaamse overheid erosiebestrijding belangrijk vindt, waarom stuiten we dan op steeds meer negatieve adviezen van administraties zoals Onroerend Erfgoed of Landbouw en Visserij. We hebben ook geen handvatten om landbouwers maatregelen op te leggen en moeten rekenen op de goodwill van de landbouwer", aldus De Witte.

Ontharding en waterlopen

Verwijzend naar het feit dat 14,55 procent van de oppervlakte van Vlaams-Brabant verhard is - wat meer is dan het gemiddelde van 14 procent in Vlaanderen - pleitte hij voor het tegengaan van bijkomende verharding en een ontharding van 1 procent (of 2.106 ha) van de oppervlakte op tien jaar tijd. Er dient ook meer ruimte te worden vrijgemaakt voor water. "In het ruimtelijk beleid, de ruimtelijke planning en het vergunningsbeleid, gaat er al lang aandacht naar waterlopen, naar valleigebieden of het toetsen van de impact van water bij nieuwe vergunningen of ontwikkelingen. Ik vrees echter dat er nog te veel mazen in het net zitten, teveel lekken in het systeem", aldus De Witte die alle betrokken administraties opriep om de krachten te bundelen.

De gouverneur wees tot slot op het droevige bilan van de resultaten van de afgelopen decennia om de waterkwaliteit in de waterlopen te verbeteren. "De Europese kaderrichtlijn 'Water van 2000' legt aan de lidstaten op dat tegen 2015 alle waterlopen minstens het label 'goed' moeten hebben. We hebben er bedroevend weinig van terecht gebracht. Geen enkele van de waterlopen in Vlaams-Brabant of in Vlaanderen heeft de Europese streefdoelen gehaald. De sterkste prestatie van het Vlaams beleid tot nog toe ligt in het verkrijgen van uitstel. Ondertussen hebben we een termijnverlenging tot 2027 verkregen. Als we verder doen zoals we nu bezig zijn, vrees ik dat we zelfs in deze 'derde zit' niet zullen slagen", aldus De Witte.

(bron: Belga)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...